VÅRE SALGSBETINGELSER

Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av tjenester levert av Visumexpress AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alle tjenester fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Begrepsbruk
Et oppdrag kan bestå av tjenester for en eller flere personer. Således vil tjenester som skal utføres for en familie eller en bedrift som gjelder samme reise og destinasjon være ett oppdrag uavhengig av hvor mange personer som skal reise.
Med tredjepart menes enhver samarbeidspartner, herunder; ambassade, konsulat, offentlig myndighet, translatør eller transportør.

Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.t. 25 % på våre tjenester dersom ikke annet er angitt. Det beregnes ingen mva. på ambassadegebyr. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Prisene gjelder kun for norske statsborgere. Selger tar forbehold om prisendringer hos tredjepart. Kunden bekrefter å ha gjort seg kjent med gjeldende priser for selgers tjenester, herunder behandlingsgebyr og transportkostnader, samt at selger gjør utlegg for avgifter til tredjeparts gjeldene priser. Kunden aksepterer at foretaket benytter ekspressbehandling og eventuelt ekspressfrakt, som innebærer høyere pris, dersom det er nødvendig for at dokument(ene) skal kunne leveres kunden til avtalt tid. Gjeldende prisliste ligger på selgers hjemmeside.

Bestilling
Dersom foretaket har mottatt søknad, dokumenter mv. til tredjepart, må fullt behandlingsgebyr og transportkostnader betales, selv om oppdraget trekkes.
Dersom foretaket har startet behandlingen av oppdraget, må fullt behandlingsgebyr betales, selv om oppdraget trekkes. Selgers utlegg til tredjepart, herunder visumgebyr mv. hos ambassade, konsulat, offentlig myndighet eller andre, skal alltid dekkes av kunden. Det er kundens ansvar å undersøke gjeldende satser fra tredjepart før bestilling, og kunden gjøres oppmerksom på at disse satsene kan endres fortløpende. Uavhengig av eventuell slik endring, skal selgers utlegg alltid dekkes.
Bestilt visum er personlig og kan ikke avbestilles. Visumbestilling som sendes inn for Cuba via våre nettsider, er bindende i sin helhet ved bestilling, og kan ikke avbestilles etter at bestillingen er sendt inn. Dette fremgår ekstra tydelig ved at kunden må samtykke ved å krysse av for at man godtar at bestillingen er bindende og ikke mulig å avbestille, før visum kan bestilles. Det er ikke mulig å bestille visum uten slikt samtykke. Når slikt samtykke er gitt, må utstedt faktura betales i sin helhet av kunden. Faktura må betales før visum leveres til kunden. Om kunden likevel ikke ønsker visum etter å ha lagt inn bindende bestilling, må faktura fortsatt betales.

Betaling
Betaling skjer ved faktura eller iZettle.

Informasjon om betaling:

Kortbetaling

Aksepterte kort er Visa, Mastercard og Maestro. Kredittkort vil bli belastet umiddelbart ved kjøp.

 

Vipps

Betaling med VIPPS gjøres via telefon og betalingen verifiseres ved bruk av Bank-ID.

 

Tilbakebetaling ved faktura- og delbetalingskjøp med Collector

Dersom du har betalt din faktura eller delbetaling, men senere angrer på ditt kjøp har du et tilgodehavende hos Collector. Collector tilbakebetaler den summen du har betalt etter at vi har fått opplysninger fra forhandler om godkjent retur. Tilbakebetalingen vil skje til den konto/ det bankkort som ble brukt ved betaling.

Kontakt Collectors kundeservice via e-post contactcenter@collectorbank.no eller via telefon 22 41 14 55.

 

NB! Når visumsøknaden er påbegynt, kan visumet dessverre ikke avbestilles.

Kundens ansvar
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de tjenester selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke at den leverte tjenesten stemmer overens med kundens bestilling, herunder at visum er gyldig i den perioden kunden skal foreta sin reise. Kunden er selv ansvarlig for å sjekke at bestilte tjenester er tilgjengelig og/eller nødvendig for kunden, herunder at visum behøves for den aktuelle destinasjon, at det er tilstrekkelig tid for søknadsprosessen, samt at rett returfraktmetode velges slik at visumet kan returneres til kunden i tide. Kunden har selv ansvar for at sin bestilling er korrekt og innsendt Visumexpress skriftlig. Alle bestillinger gjort muntlig og/eller per telefon er kunden selv ansvarlig for å bekrefte riktigheten av skriftlig ved epost. Selger oppfordrer kunden til å ta i bruk selgers online bestillingssystem.

Behandlingstid
Behandlingstiden hos ambassadene varierer. Det er anbefalt å søke visum senest 1-2 måneder før avreise. Normal behandlingstid hos de fleste ambassader er ca. 6-12 arbeidsdager. I tillegg kommer behandligstid ved vårt kontor, fra 1-5 arbeidsdager. Behandlingstiden avhenger av flere faktorer og er ingen garanti. Ved mangler på dokumentasjon eller feil i søknaden kan lengre behandlingstid påløpe. Noen ambassader tilbyr ekspress visering, 1-3 arbeidsdager, mot ekstragebyr. Selger kan også i noen tilfeller tilby ekspressbehandling mot gebyr. Det er vanligvis lengre behandlingstid dersom søker er født utenfor Norge, selv med norsk pass. I tillegg kommer eventuelt tid til postgang og innhenting av nødvendige dokumenter.

Selger har ingen ansvar for behandlingstiden eller feil hos tredjepart og gir ingen garanti for ovenstående behandlingstid. Selger kan heller ikke garantere for at man får et visum – det er kun ambassaden/konsulatet som avgjør dette og de kan avslå en visumsøknad uten begrunnelse. Ambassaden eller annen tredjepart som bistår ambassaden med å utstede visum kan også kreve at kunden fremviser ekstra dokumenter, for eksempel kvitteringer på at hotellbookinger eller andre reisebookinger når kunden skal søke om visum. Ambassaden kan også kreve personlig oppmøte og intervju etter ønske. Selger gjør oppmerksom på at visumreglene og ambassadenes/konsulatenes håndtering samt behandlingstid kan forandres på meget kort varsel og varierer med sesong. Derfor er det viktig at kunden er ute i god tid med visumsøknaden.

For retur/ levering av pass og visum og/eller eventuelle andre dokumenter til kunden finnes flere alternativer som kunden selv velger ved bestilling. Retur/ leveringstid avhenger av valgt metode, og kan være fra noen timer til opptil flere dager/uker.

OBS: Ingen garanti for behandlingstid. Derfor: Start prosessen så snart som mulig!

Selgers ansvar
Dersom selger ikke utfører oppdraget til rett tid eller forsømmer arbeidet ovenfor kunden, har kunden rett til å kreve prisreduksjon eller å heve avtalen. Selger skal uansett først ha anledning til å rette opp eventuelle feil. Kunden skal melde feilen innen rimelig tid forut for kundens avreisedato slik at evt. feil kan rettes og skadevirkningene begrenses. Prisreduksjon eller heving skal kun skje dersom feilen er av vesentlig ulempe for kunden, og kunden har gjort oss kjent med forholdene som begrunner dette. Selgers ansvar er uansett begrenset oppad til kr. 5.000 per oppdrag fratrukket utlegg til tredjepart.

Øvrig ansvar
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil, skade på eller tap av dokument(er) som skyldes tredjepart eller noen annen. Dette gjelder også dersom tredjepart er brukt etter anbefaling av foretaket.
Selger er ikke ansvarlig for eventuelt indirekte tap eller skade, for eksempel som følge av selger selv, tredjepart eller noen annen, feil, tap av -, skade på – eller forsinket levering av kundens dokument(er). Med indirekte tap eller skade menes for eksempel tapt handelsgevinst, tapt mulighet til å nå destinasjon, at reisedokument(er) viser seg å være ugyldig ved ankomst til destinasjon mv.

Reklamasjon
Kunden er selv ansvarlig for å undersøke at den leverte tjenesten stemmer overens med kundens bestilling, herunder at visum er gyldig i den perioden kunden skal foreta sin reise. Krav mot selger må fremsettes innen rimelig tid etter at tjenesten er levert eller skulle ha vært levert, samt innen rimelig tid forut for kundens avreisedato slik at selger har tilstrekkelig tid til å rette eventuelle feil. Fremsettes ikke krav innen ovennevnte frister, tapes retten til reklamasjon.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre disse betingelser og vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Dette gjelder også ved endringer i ambassadenes rutiner, regler og lover om visum.

Verneting
Alle tvister vedr. disse vilkårene skal avgjøres etter norsk rett. Oslo tingrett vedtas som rett verneting i alle saker tilknyttet tjenester levert av foretaket.